ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

ЗА I ПАРТИЈУ- ХЛЕБ, КОРЕ ЗА ПИТУ И КВАСАЦ

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- добра- намирнице за исхрану деце за 2018. годину- за парију I хлеб, коре за питу и квасац

-15811100-7 хлеб, полубели

-15851000-8 коре

-15898000-9 свеж квасац

 

Уговорена вредност: 1.196.647,60 динара без ПДВ-а, односно 1.320.227,36 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 4

 

Понуђена цена:

– Највиша: 1.506.230,00 динара

– Најнижа: 1.196.647,60 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 1.506.230,00 динара

– Најнижа: 1.196.647,60 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.12.2017. године

 

Датум закључења уговора: 04.01.2018. године

 

Основни подаци о добављачу: ПД „Београдска пекарска индустрија“ д.о.о., Београд, Земун, ПИБ:100000784, Матични број: 07057547

 

Период важења уговора: до 31.12.2018. године

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *