ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА ПОТРОШНО ВАСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДИДАКТИКЕ ЗА ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Уговори је закључен:

 

Врста предмета-добра:

37800000-6 Материјал за ручни рад и уметничко стварање

37510000-6 Лутке

37513000-7 Лутке за луткарско позориште

37520000-9 Играчке

37522000-3 Играчке на точковима

37523000-0 Слагалице

37524100-8 Образовне игре

37524400-1 Друштвене игре

 

Уговорена вредност: 278.286,00 динара без ПДВ-а, односно 331.105,20 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 278.286,00 динара

– Најнижа: 278.286,00 динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 278.286,00 динара

– Најнижа: 278.286,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.12.2017. године

 

Датум закључења уговора: 13.12.2017. године

 

 

 

Основни подаци о добављачу: „ZOMEX“ “ д.о.о из Београда, ул .Илије Стојадиновића бр.79, ПИБ: 100170834, матични број: 06530044, кога заступа директор Зорица Мулић

 

Период важења уговора: До извршења уговорене обавезе

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *