ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКЕ ДИЗЕЛ ГОРИВА И БЕНЗИНА ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

Уговори је закључен:

Врста предмета-добра: безоловни бензин-09132100; дизел гориво-09134200

Уговорена вредност: 671.840,00 динара без ПДВ-а, односно 806.208,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 671.840,00  динара

– Најнижа: 671.840,00  динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 671.840,00 динара

– Најнижа: 671.840,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум дoношења одлуке о додели уговора: 18.02.2016. године

Датум закључења уговора: 02.03.2016. године

 

Основни подаци о добављачу: ЛУКИОЛ Србија А.Д., Београд, Нови Београд, ул. Бул. Михајла Пупина 165 д, Матични број: 07524951, ПИБ: 100000830

Период важења уговора: 02.03.2016. –  02.03.2017. године

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *