ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА 2014. ГОДИНУ, ОБЛИКОВАНЕ У 9 ПАРТИЈА

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”
Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.
Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com
Врста наручиоца: јавна служба

Уговори су закључени за следеће партије:

Партија I – СВЕЖЕ ЈУНЕЋЕ МЕСО

Врста предмета-добра – јунеће месо, ОРН-15111100

Уговорена вредност: 4.195.800,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: 7

Понуђена цена:
Највиша: 4.675.000,00 динара
Најнижа: 3.885.000,00 динара

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
Највиша: 4.675.000,00 динара
Најнижа: 3.885.000,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.12.2013. године

Датум закључења уговора: 03.01.2014. године

Основни подаци о добављачу: Привредно друштво за производњу и трговину „Сточар ЛСБ“д.о.о, са седиштем на Убу, Трљавци бб , матични бр:06989268, ПИБ: 101348198

Период важења уговора: 03.01.2014.- 31.12.2014. године

Околности које представљају основ за измену уговора: промена цене под уговором предвиђеним условима

Остале информације: /

Партија II-СВЕЖЕ СВИЊСКО МЕСО

Врста предмета-добра – свињско месо, ОРН-15113000

Уговорена вредност: 1.514.400,00 динара без ПДВ-а, односно 1.635.552,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: 7

Понуђена цена:
Највиша: 1.704.000,00 динара
Најнижа: 1.509.000,00 динара

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
Највиша: 1.704.000,00 динара
Најнижа: 1.509.000,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.12.2013. године

Датум закључења уговора: 03.01.2014. године

Основни подаци о добављачу: Привредно друштво за производњу и трговину „Сточар ЛСБ“ д.о.о, са седиштем на Убу, Трљавци бб , матични бр:06989268, ПИБ: 101348198

Период важења уговора: 03.01.2014.- 31.12.2014. године

Околности које представљају основ за измену уговора: промена цене под уговором предвиђеним условима

Остале информације: /

Партија IV-ЈАЈА

Врста предмета-добра – јаја, ОРН-03142500
Уговорена вредност: 571.680,00 динара без ПДВ-а, односно 617.414,40 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: 2

Понуђена цена:
Највиша: 603.360,00 динара
Најнижа: 571.680,00 динара

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
Највиша: 603.360,00 динара
Најнижа: 571.680,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.12.2013. године

Датум закључења уговора: 03.01.2014. године

Основни подаци о добављачу: Предузеће за унутрашњу и спољну трговину „Круна комерц“д.о.о, Београд, ул Смедеревски пут бр.25д , матични бр: 07740760, ПИБ: 100279571
Период важења уговора: 03.01.2014.- 31.12.2014. године

Околности које представљају основ за измену уговора: промена цене под уговором предвиђеним условима

Остале информације: /

Партија V-ХЛЕБ,КОРЕ ЗА ПИТУ И КВАСАЦ

Врста предмета-добра – хлеб, коре за питу и квасац, ОРН-15811100,15851000 и 15898000
Уговорена вредност: 2.345.680,00 динара без ПДВ-а, односно 2.534.448,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: 3

Понуђена цена:
Највиша: 2.351.000,00 динара
Најнижа: 2.345.600,00 динара

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
Највиша: 2.351.000,00 динара
Најнижа: 2.345.680,00динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.12.2013. године

Датум закључења уговора: 03.01.2014. године

Основни подаци о добављачу: Привредно друштво за производњу хлеба и пецива „Дон Дон“ д.о.о Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр.144б, матични бр: 20383399, ПИБ: 105425574 и : Привредно друштво за производњу хлеба и пецива „ПДМ“д.о.о Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр.144б, матични бр: 07543000, ПИБ:101182693

Период важења уговора: 03.01.2014.- 31.12.2014. године

Околности које представљају основ за измену уговора: промена цене под уговором предвиђеним условима

Остале информације: /

Партија VI-МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Врста предмета-добра – млечни производи, ОРН-15500000
Уговорена вредност: 8.230.958,00 динара без ПДВ-а, односно 9.197.954,64 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: 2

Понуђена цена:
Највиша: 8.345.880,00 динара
Најнижа: 8.230.958,00 динара

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
Највиша: 8.345.880,00 динара
Најнижа: 8.230.958,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.12.2013. године

Датум закључења уговора: 03.01.2014. године

Основни подаци о добављачу: Предузеће за унутрашњу и спољну трговину „Круна комерц“д.о.о, Београд, ул Смедеревски пут бр.25д , матични бр: 07740760, ПИБ: 100279571

Период важења уговора: 03.01.2014.- 31.12.2014. године

Околности које представљају основ за измену уговора: промена цене под уговором предвиђеним условима

Остале информације: /

Партија IX-ЈУЖНО ВОЋЕ

Врста предмета-добра – јужно воће, ОРН-03222000
Уговорена вредност: 923.400,00 динара без ПДВ-а, односно 997.272,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: 4

Понуђена цена:
Највиша: 1.312.080,00 динара
Најнижа: 923.400,00 динара

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
Највиша: 1.312.080,00 динара
Најнижа: 923.400,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.12.2013. године

Датум закључења уговора: 03.01.2014. године

Основни подаци о добављачу: “Fresh line“ д.о.о, Краљево, ул. Карађорђева бр.196б, матични бр: 20175702, ПИБ: 104513532
Период важења уговора: 03.01.2014.- 31.12.2014. године

Околности које представљају основ за измену уговора: промена цене под уговором предвиђеним условима

Остале информације: /