Измена конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.

Број: 713

Београд, 08.06.2015. год.

 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2015

 

Предмет: Друга измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова-Извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“ бр.3/2015

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке-радова бр. 3/2015-Извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“, обавештавамо вас о измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Измене се односе на старане бр. 5, 9 и 63-64.

На основу достављене примедбе једног од потенцијалних понуђача наручилацје поново сагледао Конкурсну документацију и прихватио сугестију, па врши измену конкурсну документацију и код додатних услова који се односе на кадровски капацитет уместо дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 тражиће само дипломираног инжењера грађевине-минимум један, са важећом лиценцом 410.

Услед промена конкурсне документације насталих брисањем дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400, биће извршене измене Конкурсне документације на странама бр. 5, 9 и 63-64.

На стани 5

Брише се у делу 2.4 Кадровски капацитету тачки 1.дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400и тражи се сада од понуђача 14 радно ангажованих а не 15.

На страни 9

Брише се у делу 2.4 Услов: Кадровски капацитетфотокопија важеће лиценце дипломираног инжењера архитектуре..

На стани 63-64

Брише се дипломирани инжењер архитектуре и број радно ангажованих са 15 на 14.

Промењена стане сада добијају назив 5-ц, 9-ц, 63-ц и 64-ц а Изјава о довољном техничком капацитету постаје Образац бр. 11-ц.

 

За Комисију за јавне набавке

Милица Грачанин,члан,с.р

 

2.3 Да располаже довољним техничким капацитетом у предметној јавној набавци

Неопходно је да понуђач располаже следећим техничким капацитетом и то:

  1. Транспортна средства

– теретно возило – камион носивости до 1,5 тоне, минимум 1 возило;

– теретно возило – камион носивости преко 1,5 тоне, минимум 1 возило.

За партију

  1. Грађевинска опрема

– фасадна скела, минимум 2000 м

2.4 Кадровски капацитет

Неопходно је да понуђач има најмање 14радно ангажованих, и то:

  1. Дипломирани инжењер грађевине-минимум једанса важећом лиценцом ИКС-а одговорног извођача радова за грађевинско занатске радове, и то лиценца типа 410,
  2. Друга ангажована лица, осим инжењера под тачком 1., минимум 13 запослених и то:

-са високом, вишом или средњом стручном спремом (VII, VI или IV степен),-минимум 6и

-ВКВ или КВ раднике грађевинске, односно грађевинско-занатске струке-минимум7.

Такође је неопходно да понуђач има радно ангажовано правно лице или предузетника, које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду.

3.Наручилац захтева да понуђач уз понуду у овој јавној набавци као средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке достави оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – меничним писмом, насловљеним на ПУ „Савски венац“, са клаузулом ,,без протеста“, у износу од 2% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде (за сваку партију посебно).

4.Наручилац захтева да понуђач уз понуду у овој јавној набавци достави изјаву да ће, уколико његова понуда буде изабрана, у року од 5 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ „Савски венац“, са клаузулом „без протеста“, у износу 10% од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза, као и да ће уз окончану ситуацију, као средство финансиског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, доставити оригинал сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ „Савски венац“, са клаузулом „без протеста“, у износу од 5 % од вредности изведених радова са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важности 3 дана дужим од истека гарантног рока за изведене радове.

 

*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке наведене у тачки 2. ових услова.

*Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

*Средство финансиског обезбеђења из тачке 3. доставља, односно изјаву из тачке 4. потписује понуђач, односно у случају заједничке понуде понуђач који је за то овлашћен споразумом понуђача.

2.3.Услов: Технички капацитет

Докази:

  • Образац бр.9– Изјава о довољном техничком капацитету

За транспортна средства:

  1. Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача.

Уколико понуђач није власник возила , осим оверене фотокпије саобраћајне дозволе неопходно је доставити и доказ о основу коришћења (уговор о лизингу, закупу, најму или ангажовању)

2.Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе

3.Фотографија регистрационе налепнице

За грађевинску опрему:

1.Фотокопија пописне листе за 2014. годину у којој треба маркером означити опрему која је предмет доказивања.

Уколико понуђач није власник опреме неопходно је доставити доказ о основу коришћења (уговор о лизингу, закупу, најму или ангажовању).

 

2.4.Услов: Кадровски капацитет

Докази:

  • Образац бр.10– Изјава о довољном кадровском капацитету

-Фотокопијеуговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима или уговора о допунском раду, који је предвиђен законом о раду или други одговарајући уговор о радном ангажавању

-Фотокопије важеће лиценце за дипломираног инжењера грађевине, са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори

-Фотокопије обавештења о поднетим појединачним пореским пријавама ППП

ПД, штампани образац ППП ПД и изводи из банке да су плаћени порези и доприноси за три месеца која претходе дану објављивања позива за подношење понуда.

За лице које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду

обавезно је достави:

-Фотокопију уговора о ангажовању правног лица или предузетника

-Фотокопију лиценце за обављања послова безбедности и здравља на раду и

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљеностиза обављање послова безбедности и здравља на раду.

  1. Испуњеност услова у вези достављања средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

Доказ:

–             Оригинал сопствене бланко менице, прописно потписане и оверене, са копијом

депо картона и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и

овлашћењем за попуну менице – меничним писмом (Образац бр.6. из конкурсне

документације), насловљеним на ПУ „Савски венац“, са клаузулом ,,без протеста“, у

износу од 2% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до

истека понуђеног рока важења понуде (меница са прилозима се доставља за сваку партију посебно).

4.Испуњеност услова у вези достављања изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року

ПРЕУЗМИТЕ – ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *