Додатне информације/појашњења у вези са јавном набавком бр.2/2013 – куповина намирница за исхрану деце

Предшколска установа

„Савски венац“

Број: 1580/1

Београд, 06.12.2013.

Ул.Топчидерски венац бр.1

Бр.тел.011/3672-537

 

На основу чл.63. 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12) Наручилац објављује

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези са јавном набавком бр.2/2013-куповина намирница за исхрану деце за 2014. годину.

Дана 06.12.2013. године Наручилац је примио Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације- јавна набавка бр.2/2013, у коме је постављено питање: Да ли је довољно да понуђач има у  радном односу ветеринара,који врши контролу технолошког процеса производње намирница и контролу квалитета и примене  HACCP на фармама да би Наручилац сматрао да испуњава услове у погледу кадровског капацитета.

На наведено питање Наручилац је доставио следећи Одговор:

Наручилац је у конкурсној документацији за ЈН бр. 2/2013 као додатни услов  предвидео да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом,односно да  понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има у радном односу минимум 5 запослених,од којих минимум једног технолога прехрамбене струке за партије I,II,III,IV,V и VI.Под појмом „технолог прехрамбене струке“ Наручилац подразумева стручна лица за вршење контроле процеса производње,чувања и дистрибуције намирница,које су предмет набавке за наведене партије,те  ће прихватити и понуду понуђача који достави изјаву о довољном кадровском капацитету,а у радном односу има прехрамбеног технолога,инжењера пољопривреде или ветеринара.

 

За Комисију за јавне набавке:

Јадранка Јанковић,дипл. правник,с.р.