Додатне информације и појашњења Конкурсне документације јавна набавка добара – Набавка намирница за исхрану деце за 2018. годину ЈН бр.9/2017.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ“
Број: 5095/1
Београд, 24.11.2017. год.

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 9/2017- добра- Набавка намирница за исхрану деце за 2018. годину, који смо писаним путем добили на мејл адресу, дана 22.11.2017. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама дајемо следећи:

О Д Г О В О Р

Питање бр. 1: Од понуђача се тражи да образац бр. 9 (референц листа) попуни комплетним подацима наручиоца:
а) назив наручиоца
б) адреса
в) контакт особа
г) број телефона и /или е-маил адреса

ПРИМЕДБА: Осим назива и адресе наручиоца који су понуђачима свакако познате поставља се питање како доћи до осталих података о наручиоцу који издаје потврду (контакт особа, број телефона и /или е-маил адреса) У обрасцу бр. 10 (потврда о обиму промета) нигде није предвиђено уношење тих података па се поставља питање како да понуђач дође до веродостојних и потврђених података. Сматрамо да би образац понуде требало допунити (по узору на претходне године). Надамо се да ћете имајући у виду горе наведено извршити измену поменутог обрасца.

Одговор бр. 1:
Подсећамо сва заинтересована лица да наручилац прописује додатне услове у складу са чланом 76. и 77. став 2. ЗЈН на начин да исти буду у логичкој вези са предметом јавне набавке и да не дискриминишу потенцијалне понуђаче, те да је сврха истих да наручилац провери капацитете понуђача и да то буде пут добијања референтног, пословно способног и квалитетног добављача од кога ће са правом очекивати да се у извршењу својих обавеза преузетих по уговору о јавној набавци понашати савесно, са дужном пажњом и правилима струке.

Сходно наведеном, верујемо да бива јасно шта је циљ прописивања пословног капацитета, те да се као примарно очекује да потврдом од стране наручилаца (дакле једне од уговорних страна у облигационом односу) и сам Наручилац у предметној набавци добије потврду да се добављач (сада понуђач) према својим обавезама односио одговорно, по правилима струке и да је у уговореном року, обиму и квалитету исте извршио.

То значи да ће наручилац пре свега имати у виду потврде као такве и да ће податке које у њима наведу понуђачи и наручиоци проверавати само изузетно, уколико неко од чланова Комисије за јавну набавку изрази сумњу у валидност истих. Зато је и поука Наручиоца свим заинтересованим лицима, односно понуђачима, да наводе једино и само истините податке, док ће наручиоци који желе да дају потврду референци свом добављачу то учинити сами, што Комисија за јавну набавку такође може проверити директним упитом тих наручиоца.

Дакле, уколико на обрасцу 9 буде наведена погрешна контакт особа (пропустом понуђача) и/или се начини словна грешка при навођењу мејл адресе, то неће и не може бити битан недостатак понуде, већ слично као описано, Наручилац (Комисија) ће кроз примену члана 93. ЗЈН дозволити да се исправни подаци у том смислу, доставе накнадно у фази стручне оцене понуда. Уколико пак понуђач чини грешке са намером, поставља се питање изражавања њихове воље да до сагласности истих дође, потписивањем уговора о јавној набавци, али је Наручила сигуран да таквих понуђача нема, те да ће сваки евентуални пропуст у том смислу Комисија наручиоца третирати као ненамеран.

Значи, Комисија наручиоца ће се руководити циљним тумачењем, што подразумева да ће пре свега у њеном фокусу бити утврђивање референтности понуђача по предмету партије, односно да ли је он испоручиовао конкретан предмет партије у одређеном квалитету, те да иза тога стоји наручилац у смислу члана 2. ЗЈН који то потврђује потписом одговорног (овлашћеног) лица и печатом правног лица.

Поред наведеног, сва заинтересована лица подсећамо и на одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 – одлука УСЈ 57/89, „СЛ. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља – у даљем тексту: ЗОО) и то пре свега на сама начела истог, па су тако уговорне стране у складу са начелом аутономије воље слободне, у границама принудних прописа, јавног поретка и добрих обичаја, да своје односе уреде по својој вољи, да су равноправне из чега проистиче да се морају понашати савесно и поштено, те да не смеју злоупотребљавати своја права и да су дужни да своје обавезе извршавају са дужном пажњом и по правилима струке и обичајима. Управо последње поменути обичаји су предмет још једног јако битног начела који је садржан у члану 21. ЗОО и који налаже уговорним странама да се у правном промету понашају у складу са добрим пословним обичајима, па поменуто начело заједно са свим претходно наведеним, нас наводи на закључак да сви понуђачи који су као добављачи били у облигационом односу са наручиоцима имају основа да од истих затраже податке о контакт особи и броју телефона и/или мејл адресе и да са правом могу очекивати да ће им друга страна (наручиоци) доставити те податке, тим пре јер својим потврдама које дају стају (потписом одговорног и печатом правног лица) иза много важнијих података, чија (не) валидност рађа много теже правне последице од контакт особе и/или тачне мејл адресе.

На самом крају, надамо се да смо били и више него јасни и да смо пренели јасну поуку потенцијалним понуђачима да се суштина у самим потврдама, а не у словним грешкама или немогућности да се добије одређени податак од неког не тако савесног наручиоца, а који није суштински везан за референтност понуђача која је предмет додатног услова пословног капацитета у предметној јавној набавци.

За Комисију за јавне набавке Емилија Пелевић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *