Превентивно здравствена заштита

Превентивно здравствена заштита у ПУ „Савски венац“ планира се и спроводи на основу Правилника о превентивно здравственој заштити, Упуства за спровођење превентивно здравствене заштите и на основу  осталих важећих закона и прописа.

Приоритетни задаци:

  1. Очување и унапређење  здравља деце
  2. Безбедност деце
  3. Зравствено васпитни рад са децом и запосленима
  4. Континуинирано одржавање хигијене простора у којима бораве деца и дистрибутивних кухиња

 

Превентивна заштита , спроводи се путем утврђених  методологија и мера.

Превентивну заштиту деце у јаслама спроводе мед.сестре васпитачи, а у вртићима сарадници на превентивно здравственог заштити деце у вртићу.

Свакодневно и континуинирано врши се праћење здравственог стања

деце ,санитарно хигијенско  стање комплетних објеката  и исправност хране.

ПУ „Савски венац“ сарађује са ДЗ „Савски венац“ ,Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту . ГЗЗЈЗ ( превентивна и епидемиолошка  служба).

Републичком санитарном инспекцијом, Заводом за биоциде и медицинску екологију.

ПУ „ Савски венац“ реализује и програм „зрав вртић“ са предвиђеним

садржајима и динамиком реализације .Програм има циљ да деца усвоје здраве навике , које су основ здравог стила живота.

Веома важна је сарадња са родитељима у интересу здравља деце.

У оквиру сарадње са Домом здравља „Савски венац“ у установи се обављају систематски прегледи деце  и то једном годишње: физијатар и стоматолог и  издају потврде за упис у школу.

ПУ „ Савски венац“ врши стално стручно усавршавање  мед.сестара васпитача и сарадника на превентивној заштити деце у вртићу, путем предавања , семинара и других акредитованих садржаја и облика усавршавања.