О нама

slide-1ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Седиште Предшколске установе „Савски Венац“ налази се у улици Топчидерски Венац бр.1.

У саставу Установе постоји једанаест објеката. Осам објеката су комбиновани објекти – јасле и вртић, а три објекта су само вртићи.

Рад са децом са потешкоћама у развоју  реализује се у четири развојне групе у вртићу „Венчић“ кojи је  прилагођен њиховим потребама и поседује сензорну собу.

Кадар који реализује васпитно образовни рад је обезбеђен у складу са утврђеним нормативима.

Васпитно образовни рад се обавља на српском језику.

 

ВРТИЋ И ЊЕГОВО ОКРУЖЕЊЕ

Објекти ПУ „ Савски венац“ се налазе у ужем центру града, други на просторима где су заступљене простране зелене површине и паркови (Дедиње,Топчидер,Сењак), док су неки у деловима где је комбинација урбане градње и зелених површина.

У окружењу Установе налазе се многе културне институције.Најзначајнија културна обележја у окружењу су: Музеј Афричке уметности, Музеј „25 мај“, цркве (Ваведење, Вазнесењска…) затим библиотеке, са којима остварујемо успешну сарадњу.

Образовне институције су такође бројне, а нама значајне су основне школе (шест) и музичка школа „Станислав Бинички“ , специјална школа „ Антон Скала “.

У непосредном окружењу су и спортски објекти, стадиони: Партизана, Црвене Звезде и Графичара на којима одржавамо финалне трке деце пред одржавање „Дечијег маратона“.

Бројнe здравствене установе: „Клинички центар Србије“, болнице и Дом здравља Савски венац, чине окружење наших објеката са којима остварујемо тесну сарадњу, обзиром да наши васпитачи реализују васпитно образовни рад са децом на болничком лечењу.

У окружењу су резиденције и амбасаде скоро свих земаља које имају акредитације у нашој земљи. Захваљујући томе имамо децу странаца у нашим групама, што деци омогућава упознавање са различитим културама, кроз осмишљене активности.

Посете пијацама Зелени венац и Сењак део су програмских активности деци интересантних, као и посете бројним занатским радњама које се налазе у Балканској улици.

Предшколска установа „Савски венац“  васпитно-образовни рад реализује кроз различите понуде програма.

 

Програм предшколског васпитања и образовања  реализује се кроз:

  • Васпитно-образовни рад и негу са децом до 3 године,
  • Васпитно-образовни рад са децом од 3 године до укључивања у програм    припреме за полазак у школу,
  • Припремни предшколски програм,
  • Васпитно-образовни рад у развојно терапијским групама.

 

Претходни Следећи

Корисницима услуга Установа нуди:

  • Додатне облике рада
  • Програм стручне подршке породици
  • Саветовалиште за родитеље
  • Повремени програми
  • Пригодни програми

Планирање и програмирање рада у Установи, обухваћено је кроз следеће документе: Предшколски програм установе садржи структуру препоручену од стране Сектора за предшколско васпитање и образовање.Понуда посебних програма је у складу са уоченим и исказаним потребама деце, родитеља и дечјег вртића.

Годишњи план рада садржи елементе предвиђене препорученoм структуром Сектора за предшколско и основно образовање и васпитање. Програм дефинише основне циљеве и задатке Установе за текућу годину који су усмерени на: планирање и програмирање васпитно-образовног рада уз активно укључивање родитеља као партнера у том процесу; повећање обухвата деце; стручно усавршавање, предузимање одговарајућих мера и др.Време, начин и носиоци остваривања плана стручног усавршавања су утврђени на конкретан и оперативан начин.

Развојни план Установе донет је у складу са Законом за период јануар 2011. – децембар 2015.године. Садржи све потребне елементе који су на јасан и кохерентан начин међусобно повезани: анализу стања (са општим и специфичним снагама и слабостима), мисију и визију, циљеве, задатке, активности, начине евалуације  и акциони план.

План активности и акциони планови објеката за текућу годину разрађени су тако да су јасно одређени кораци, носиоци активности и време реалиазације.У реализацију планираних активности укључени су, у складу са својим могућностима, интересовањима и специфичним знањима и вештинама, сви васпитачи и медицинске сестре, дефектолози, стручни сарадници, помоћник директора и директор Установе.Тимски рад у основи реализације већине постављених задатака и активности. Посебна пажња посвећена је и планирању временске динамике, која омогућује квалитет остваривања и правовремену реализацију постављених задатака.

Постоје разрађени планови активности за 2012/2013 . годину за сваки објекат дечјег вртића. Васпитно образовни рад у Установи реализује се у складу са Општим основама васпитно образовног рада, предшколским програмом Установе и годишњим програмом Установе.

Од 2005.год. до данас проширили смо капацитете за 6 васпитних група, увећали број уписане деце у нашим објектима.

Установа је увела као додатни облик рада школу пливања и плес.Са припремним групама се реализује енглески језик као бесплатни облик.

У свим вртићима током 2012.године унапређени су услови за остваривање делатности кроз : опремање новог функционалног намештаја, набављеним дидактичким средствима, потрошним васпитним материјалом и стручном литературом.

Уз наведено васпитачи у вртићима реализују теме из различитих области развоја и кроз њих  примењују искуства стечена у различитим облицима стручног усавршавања, а посебно семинара који су до сада реализовани.

Дечијем развоју и напредовању кроз планирање васпитно-образовног рада у групи поклања се велика пажња.

Посебна подршка  Установе je смерена ка деци да потешкоћама у развоју.Установа је подржала  штампање едиције књига посвећени деци са потешкоћама  у развоју „Наш нови пријатељ“ групе аутора. Такође Установа је подржала и штампање приручника за рад васпитача у болничким групама „За дечји осмех “ .

Процесу стручног усавршавања васпитног кадра придаје се значај који резултира континуирано унапређење васпитне праксе  и професионални развој запослених.

Стручно усавршавање у Установи заснива се на исказаним и уоченим потребама унапређења  васпитно-образовног рада, као и потреба запослених.

Стручно усавршавање се остварује у Установи, кроз стручна тела: Васпитно-образовно веће, Активе васпитача , стручна предавања.

Учествовали смо на великом броју стручних скупова, кроз презентовање рада стручног кадра Установе / стручних сарадника, васпитача, васпитача дефектолога и мед.сестара васпитача /.Тиме смо допринели да се са примерима добре праксе у нашој Установи упозна стручни кадар на нивоу града и Републике.

 

МИСИЈА

Подршка детету да упозна, разуме и прихвати себе;

да истражи сопствено окружење;

да гради односе разумевања и толеранције са другима;

да припреми дете за услове живота и рада у основној школи.

 

ВИЗИЈА

Желимо Установу, која ће да буде пријатан амбијент.

У који деца и родитељи радо и с поверењем долазе

и где се дечје потребе и интересовања уважавају и прате.

 

В.Д. директор

Душанка Јовичић