ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2016

На основу чл. 39., чл. 55. став 1. тачка 2. и чл.60. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гл. РС» број 29/13) и Одлуке бр. 152 од 01.02.2016. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2016-набавка добара – дизел горива и бензина путем платних картица за потребе Установе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Предшколска установа “Савски венац“, Београд, адреса: Топчидерски венац бр.1, 11000 Београд; матични број 07036213; шифра делатности 8510, 8891, ПИБ 102194741; E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

2. ВРСТА ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке мале вредности

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра – дизел горива и бензина путем платних картица за потребе Установе

Назив и ознака из општег речника набавке: 09132100-безоловни бензин, 09134200-дизел гориво

4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може прeузети лично у просторијама Предшколске установе „Савски венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1, сваког радног дана од 8 до 15 часова, са Портала јавних набавки, Портала града Београда или са интернет странице Установе: www.pusavskivenac.edu.rs, где је објављен позив за подношење понуда и конкурсна документација, до истека рока за пријем понуда.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.
Понуда се доставља у писаном облику на српском језику у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст:,,Понуда за јавну набавку добара – дизел горива и бензина путем платних картица за потребе Установе ЈН бр. 1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Крајњи рок за достављање понуда је 10.02.2016. године до 13 часова. Понуде се подносе на адресу Предшколска установа „Савски венац, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1. Понуде достављене по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременим и неће се отварати, а наручилац ће их по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и обавиће се последњег дана рока за подношење понуда на горе наведеној адреси, односно дана 10.02.2015. год. у 13,15 часова. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, уколико наручиоцу пре почетка поступка јавног отварања понуда предају овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда, потписано и оверено од стране одговорног лица понуђача.

8. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 дана од дана отварања понуда.

9. КОНТАКТ
Понуђачи могу да добију све информације искључиво писаним путем и то:
– факс број: 011/2662-839
– E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com
– предајом непосредно у пријемној канцаларији Предшколске установе „Савски венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1, са назнаком за јавну набавку мале вредности бр.1/2016-набавка добара- Набавка бензина и дизел горива путем платних картица.
– Контакт особа: Милица Грачанин, тел. 3672-537; E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *