ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ-ХЛЕБ КОРЕ ЗА ПИТУ И КВАСАЦ

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

 

 

Врста предмета-добра- намирнице за исхрану деце за 2016. годину-хлеб коре за питу и квасац

Уговорена вредност: 2.068.100,00 динара без ПДВ-а, односно 2.278.860,00 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 5

 

Понуђена цена:

– Највиша: 2.264.980,00 динара

– Најнижа: 2.068.100,00 динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша:  2.264.980,00 динара

– Најнижа: 2.068.100,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.12.2015. године

 

Датум закључења уговора: 11.01.2016. године

 

Основни подаци о добављачу: „Београдска пекарска индустрија“ а.д. са седиштем у Београду-Земун ул. Ђорђа Чутуковића бр.1, матични бр: 07037347, ПИБ: 100000786

Период важења уговора: до 31.12.2016. године

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *