ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКA ОПРЕМЕ ЗА СПОРТ

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

Уговор је закључен:

Врста предмета-добра:

37400000-спортска роба и опрема

Уговорена вредност: 2.951.308,00 динара без ПДВ-а, односно 3.541.569,60 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:

– Највиша: 2.951.308,00 динара

– Најнижа: 2.951.308,00 динара

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Једина прихватљива понуда од 2.951.308,00  динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.07.2015. године

Датум закључења уговора: 22.07.2015. године

Основни подаци о добављачу: „Zomex“ д.о.о из Београда, ул .Илије Стојадиновића бр.79,

ПИБ: 100170834, матични број: 06530044

Период важења уговора:

До извршења уговорене обавезе, у року од 20 дана од закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *