ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКA РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

Уговори је закључен:

Врста предмета-добра:

-18110000-радна одећа

-18800000-обућа

 

Уговорена вредност: 1.401.680 динара без ПДВ-а, односно 1.682.016,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша:  1.401.680 динара

– Најнижа:  1.401.680 динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Једина прихватљива понуда од  1.401.680  динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.07.2015. године

Датум закључења уговора: 21.07.2015. године

Основни подаци о добављачу: МBM Trade д.о.о из Београда ул. Салвадора Аљендеа бр. 33

ПИБ 100255365, Матични број 06047882

Период важења уговора:

До извршења уговорене обавезе

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *