ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.

Број: 1075/1

Београд, 09.05.2016. год.

 

 ЈН бр. 3/2016                                   

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Савски Венац“

Адреса наручиоца: Београд, Топчидерски венац бр.1

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: просвета.

Врста поступка јавне набавке:  поступак мале вредности

Продужење рока за подношење: понуда.

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке, назив:

Предмет јавне набавке број 3/2016 су добра– Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈНМВ 3/2016

 

Ознака  из  општег речника набавке :

39221000-7 кухињска опрема

39221100-8 кухињско посуђе

39221121-1 шоље

39223100-2 кашике

39221250-4 бокали

39221150-3 термос боце

39241120-0 кухињски ножеви

39221210-2 тањири

39221260-7 метално кухињско посуђе за велике кухиње

39221240-1 чиније

42215100-7 машина за сечење хране

39711210-4 блендер

39713510-1 пегле на пару

39711500-4 отварачи за конзерве

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.05.2016. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 09.05.2016. године.

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације дана 09.05.2016. године

Време и место подношења понуда: Рок за подношење понуде истиче  17.05.2016. године у 12 часова.

Понуде се достављају на адресу: Предшколска установа „Савски венац“ Београд, ул. Топчидерски венац бр.1 .

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом обавештењу.

Време и место отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 17.05.2016. године у 12,30 часова у канцеларији: Предшколска установа „Савски венац“ Београд, ул.Топчидерски венац бр.1 .

Лице за контакт: Милица Грачанин, телeфон 011/2662-839, маил: pu.savskivenac@yahoo.com, радним данима од 7,30 до 15,30 часова

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *