Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара-Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈНМВ 3/2016

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“САВСКИ ВЕНАЦ“
Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.
Број: 1075
Београд, 09.05.2016. год.

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2016

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара-Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈНМВ 3/2016
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке- Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈНМВ 3/2016, обавештавамо вас о измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.
Измене се односе на старни бр. 5 и страни 22.
На страни 5 и стари 22
На основу достављене примедбе једног од потенцијалних понуђача наручилац је увидео да је приликом састављања конкурсне документације на страни број 5 у одељку III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА приликом описа артикла поде редним бројем 9 направио техничку грешку и тражио: Бокал RSF, са поклопцем запремине 20л, уместо бокал запремине 2л. Исту грешко Наручилац је учинио на страни број 22 у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 – РОСТФРАЈ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, такође је Наручилац у опису артикла под редним бројем 9 тражио Бокал RSF, са поклопцем запремине 20л, уместо бокал запремине 2л.
Након уочене техничке грешке мењају се описи за артикал по редним бројем 9 Бокал RSF, са поклопцем запремине 20л и постаје бокал запремине 2л.
Стане 5 и 22 сада постају 5-а и 22-а. А Образац структуре цена добија слово а и постаје Образац бр. 2-1-а.
Након извршене измене Конкурсне документације врши се продужавање рока важења понуде до дана 17.05.2016. године, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, који гласи ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

ПРЕУЗМИТЕ – ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2016

За Комисију за јавне набавке
Милица Грачанин, члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *