ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

Уговор је закључен:

Врста предмета-добра: Набавка моторних возила за потребе Предшколске установе „Савски венац“

34100000-8 моторна возила

34130000-7 моторна возила за превоз робе

34131000-4 „pick-up“ возила

 

Уговорена вредност: 4.129.160,00 динара без ПДВ-а, односно 4.954.992,00  динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша:  4.129.160,00  динара

– Најнижа:  4.129.160,00  динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Једина прихватљива понуда од 4.129.160,00  динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.01.2016. године

Датум закључења уговора: 11.01.2016. године

Основни подаци о добављачу: Ауто кућа Компресор д.о.о из Београда, улица Жоржа Клеменсоа

бр.19, ПИБ 104128245, Матични број: 20060875

Период важења уговора:

До извршења уговорене обавезе

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *