ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА-

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА АДАПТАЦИЈУ ПРОСТОРА ШКОЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- радови- Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског програма у ОШ „Војвода Мишић“, у оквиру Предшколске установе „Савски венац“.

 

ОРН:

45000000-7 – грађевински радови

45100000-8 – припрема градилишта

45111300-1 – радови на демонтажи

45111100-9 – радови на рушењу

45232410- 9 – радови на канализационој мрежи

45262500- 6 – зидарски радови

45330000- 9 – водоинсталатерски и санитарни радови

45410000- 4 – малтерисање

45420000- 7 – радови на уграњи столарије

 

Уговорена вредност: 3.509.641,50 динара без ПДВ-а, односно 4.211.569,80 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 3.509.641,50  динара

– Најнижа: 3.509.641,50 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 3.509.641,50 динара

– Најнижа: 3.509.641,50 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.08.2017. године

 

Датум закључења уговора: 31.08.2017. године

 

Основни подаци о добављачу: ГМБ Корпорација д.о.о из Београда, ул. Трговачка 85 б,                      ПИБ: 100974558, Матични број: 06207367

 

Период важења уговора: до уговором предвиђеног рока завршетка радова

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *