ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, ул.Топчидерски венац бр.1. Број: 2252/1 Београд, 02.08.2018. год. ЈН бр. 3/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Предшколска установа „Савски Венац“
Адреса наручиоца: Београд, Топчидерски венац бр.1
Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com
Врста наручиоца: просвета.
Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности
Продужење рока за подношење: понуда.
Врста предмета: услуга
Опис предмета набавке, назив: Предмет јавне набавке број 3/2017 је услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог система).

Ознака из општег речника набавке :

72222300-0 услуге информационе технологије
72267100-0 услуге одржавања софтвера за информационе технологије

Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.07.2018. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 02.08.2018. године.
Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације дана 02.08.2018. године
Време и место подношења понуда: Рок за подношење понуде истиче 08.08.2018. године у 12 часова.
Понуде се достављају на адресу: Предшколска установа „Савски венац“ Београд, ул. Топчидерски венац бр.1 .
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом обавештењу.
Време и место отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 08.08.2018. године у 13,00 часова у канцеларији: Предшколска установа „Савски венац“ Београд, ул.Топчидерски венац бр.1 .
Лице за контакт: Емилија Пелевић, телeфон 011/2662-839, маил: pu.savskivenac@yahoo.com, радним данима од 7,30 до 15,30 часова

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *