Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године

Рад са децом до 3 године одвија се у складу са Програмом неге и васпитања деце узраста до 3 године. Овај период развоја је најбржи и најдинамичнији, осетљивост за све врсте утицаја је највећа.

Васпитање и нега се прожимају у циљу адекватног задовољавања потреба детета и подстицања целокупног психо-физичког развоја. Из биолошких и психолошких потреба детета проистичу задаци неге и васпитања: да дете долази са радошћу и поверењам, задовољно и срећно, да ужива у спонтаној и организованој игри и да при том развија своје способности.

Развој детета се одвија у процесу интеракције биолошког потенцијала и утицаја средине који формирају дете и које оно у овом најранијем узрасту упија. Васпитни утицај средине чине: окружење, укупна атмосфера у ПУ, интеракција детета са другом децом, особине и понашање особља, односи између особља и родитеља, свакодневне ситуације (храњење, облачење, игре, слободне и усмерене активности).

Посебна пажња се посвећује адаптацији на боравак у јаслама деце и родитеља, као и овладавању основним физиолошким и хигијенским навикама; подстиче се природна радозналост и активност детета и усмерава се на све области развоја. Настоји се да средина својом структуром и организацијом буде што подстицајнија, да атмосфера буде што пријатнија.

Избор садржаја рада и активности врши се у складу са узрастом (развојним могућностма), индивидуалним потребама детета и могућностима унутрашњег и спољашњег простора.

Игре и активности подстичу: социо-емоционални развој, говорно-језички развој, интелектуални развој, моторички развој, сензо-перцептивни развој, уз заступљеност још и музичко-ритмичких и графичко-ликовних активности.