ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА-РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ“

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- радови- Радови на реконструкцији и адаптацији мокрих чворова у објекту „Краљ Петар Први“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“

 

ОРН:

45000000-7 – грађевински радови

45100000-8 – припрема градилишта

45111300-1 – радови на демонтажи

45111100-9 – радови на рушењу

45232410- 9 – радови на канализационој мрежи

45262500- 6 – зидарски радови

45311100- 1 – радови на постављању електричних инсталација

45315100- 9 – постављање електротехничке инсталације

45320000- 6 – изолациони радови

45324000- 4 – постављање гипсаних плоча

45330000- 9 – водоинсталатерски и санитарни радови

45350000- 5 – машинске инсталације

45410000- 4 – малтерисање

45420000- 7 – радови на уграњи столарије

45431000- 7 – постављање плочица

 

Уговорена вредност: 9.449.375,00 динара без ПДВ-а, односно 11.339.228,40 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 9.449.375,00 динара

– Најнижа: 11.339.228,40 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 9.449.375,00 динара

– Најнижа: 11.339.228,40 динара

 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.07.2017. године

 

Датум закључења уговора: 07.08.2017. године

 

Основни подаци о добављачу: „BIMBO“ д.о.о. из Сремчице, ул. Београдска 229, ПИБ: 101833432, матични број: 06017614

Период важења уговора: до уговором предвиђеног рока завршртка радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *