ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2016

На основу чл. 57.став 1. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке добaрa- Набавка опреме за диструбутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“.
Бр.2/2016 јавне набавке

1. Наручилац ПУ „Савски венац“ позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у писаној форми, у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима из ове области и под условима из овог позива и конкурсне документације Наручиоца.
2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредност
3. Предмет јавне набавке: набавка добара-Набавка опреме за дистрибутивне
кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“.
Ознака из општег речника набавки:
42214100-0 шпорети
39711130-9 фрижидери
39713100-4 машине за прање судова
39713200-5 машине за прање веша
39711110-3 комбинација фрижидера и замрзивача
39300000-5 разна опрема
4. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и додатне
услове који су, у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, прецизирани
конкурсном документацијом Наручиоца.
5. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова, у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
6. Преузимање конкурсне документације може се извршити у електронској форми са Портала Управе за јавне набавке-www.portalujn.gov.rs или са интернет странице Наручиоца-www.pusavskivenac.edu.rs, и Портала града Београда, односно непосредно на адреси Наручиоца-Предшколска установа „Савски венац“, Београд, Топчидерски венац бр.1, канцеларија секретара Установе, сваког радног дана у времену од 9-15 часова.
Преузимање конкурсне документације може се вршити све време док тече рок за подношење понуда.
7. Начин и место подношења понуда: Понуде се подносе у затвореној коверти, непосредно или поштом на адресу Наручиоца-Предшколске установе „Савски венац“, ул. Топчидерски венац бр. 1, са назнаком на предњој страни „Понуда за јавну набавку добара- Набавка опреме за дистрибутивне кухиње у оквиру ПУ „Савски венац“, ЈН бр. 2/2016- НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести пун назив понуђача, адресу и контакт телефон, као и име и презиме особе за контакт.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
навести називе, адресе и бројеве телефона свих учесника у заједничкој понуди.
8. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до, 06.05.2016. до 12,00 часова. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, 06.05.2016. године у 12,30 часова у просторијама Предшколске установе „Савски венац“ ул. Топчидерски венац бр.1, Београд. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
11. Право учешћа у поступку отварања понуда имају представници понуђача, који пре почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку потписано и оверено пуномоћје за заступање.
12. Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
13. Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда.
14. Понуђачи могу да добију информације у вези са овом јавном набавком искључиво писаним путем, а захтев се доставља на факс број: 011/2662-839,
е-mail: pu.savskivenac@yahoo.com или непосредно на адресу Наручиоца:
Предшколска установа „Савски венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр.1,
са назнаком „За јавну набавку добара- Набавка опреме за дистрибутивне кухиње
у оквиру ПУ „Савски венац“ -ЈН бр. 2/2016“
15. Лице за контакт: Милица Грачанин,факс 011/2662-839
E mail адреса: pu.savskivenac@yahoo.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *