Одговор у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2016

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 1142/2

Београд, 16.05.2016. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр .3/2016-добра-Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“ , за партију 1-ростфрај, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем:

 

О Д Г О В О Р У

 

Питање 1.: За артикал под редним бројем 25- Велики  RSF ђевђир 30л, да се провери потребна литража и пречник, јер ђевђир пречника 30цм има капацитет 16 литара, а ђевђир пречника 35цм има капацитет 16,5 литара.

 

Одговор 1.: Понуђач је у конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности набавку ЈНМВ 3/2016 код описа за арикал под редним бројем 25 начинио техничку грешку и навео да му је потребан Велики RSF ђевђир 30л, а у потребан му је ђевђир запремине од 14–17л. У огдовору на питање једног од потенцијалних понуђача наручилац је прецизирао пречник за задати ђевђир наводећи да је потребно да за наведени артикал пречник буде 32 цм.

Како се одговори на постављена питања и појашњења конкурсне документације, сматрају саставним деловима конкурсне документације долази до промена и прецизирања конкурсне документације насталих услед начињене техничке грешке код описа атрикла под редним бројем 25 велики RSF ђевђир 30л.

Врши се измена Конкурсне документације на странама бр. 5-а и 23 и уместо Велики RSF ђевђир 30л уноси Велики RSF ђевђир запремине од 14– 17 л, пречника од 30-35цм.

Након извршене измене Конкурсне документације врши се продужавање рока важења понуде до дана 24.05.2016. године, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, који гласи ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

     За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р.

 

НАПОМЕНА: Напред дати одговоре на постављена питања и појашњења конкурсне документације, сматрају се саставним деловима конкурсне документације.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *