ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКЕ ДИЗЕЛ ГОРИВА И БЕНЗИНА ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Уговори је закључен:

 

Врста предмета-добра: безоловни бензин-09132100; дизел гориво-09134200

 

Уговорена вредност:  306.425,25 динара без ПДВ, односно 367.710,30 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 306.425,25 динара

– Најнижа: 306.425,25   динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 306.425,25  динара

– Најнижа: 306.425,25 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.03.2017. године

 

Датум закључења уговора: 23.03.2017. године

 

Основни подаци о добављачу: .“НИС Нови Сад“ а.д., Нови Сад, ул. Народног фронта 12,

ПИБ:104052135, Матични број: 20084693

 

Период важења уговора: 23.03.2017. –  23.08.2017. године

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *