ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ДИСТРИБУТИВНЕ КУХИЊЕ У ОКВИРУ ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“ – РОСТФРАЈ

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца:pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Уговори је закључен:

 

Врста предмета-добра:

39221000-7 кухињска опрема

39221100-8 кухињско посуђе

39221121-1 шоље

39223100-2 кашике

39221250-4 бокали

39221150-3 термос боце

39241120-0 кухињски ножеви

39221210-2 тањири

39221260-7 метално кухињско посуђе за велике кухиње

39221240-1 чиније

39711500-4 отварачи за конзерве

 

 

Уговорена вредност: 1.400.815,00 динара без ПДВ-а, односно 1.680.978,00 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 5

 

Понуђена цена:

– Највиша: 1.533.490,00 динара

– Најнижа: 1.400.815,00 динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 1.533.490,00 динара

– Најнижа: 1.400.815,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.06.2016. године

 

Датум закључења уговора: 09.06.2016. године

 

 

 

Основни подаци о добављачу: „Frigotherm“ д.о.о., Београд, ул. Кнеза Мутимира број 4, ПИБ: 100005123, Матични број: 07755163 кога заступа Јаворка Милаш.

 

Период важења уговора: До извршења уговорене обавезе

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *