ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ-СВЕЖЕ ПОВРЋЕ

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

 

 

Врста предмета-добра- намирнице за исхрану деце за 2016. годину-свеже поврће

Уговорена вредност: 2.500.877,00 динара без ПДВ-а, односно 2.750.964,70 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 3

 

Понуђена цена:

– Највиша: 5.179.110,00 динара

– Најнижа: 2.500.877,00 динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 3.149.747,00 динара

– Најнижа: 2.500.877,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.12.2015. године

 

Датум закључења уговора: 11.01.2016. године

 

Основни подаци о добављачу:  ТЗР„Воћкица“ из Сланица  ул. Карађорђева бр.4, матични бр: 60953821, ПИБ: 105296219

Период важења уговора: до 31.12.2016. године

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *