Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара-Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈНМВ 3/2016

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“САВСКИ ВЕНАЦ“
Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.
Број: 1185
Београд, 16.05.2016. год.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2016

Предмет: Друга измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара-Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈНМВ 3/2016
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке- Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈНМВ 3/2016, обавештавамо вас о измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.
Измене се односе на старни бр. 5-a и страни 23.
На страни 5-a и стрaни 23
На основу достављене примедбе једног од потенцијалних понуђача наручилац је увидео да је приликом састављања конкурсне документације на страни број 5-а у одељку III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА приликом описа артикла под редним бројем 25 тражио Велики RSF ђевђир 30л. Наручилац је начинио техничку грешку приликом одређивања запремине ђевђира наводећи ђевђир запремине 30л уместо запремине од 14-17л. У огдовору на питање једног од потенцијалних понуђача наручилац је прецизирао пречник за задати ђевђир наводећи да је потребно да за наведени артикал пречник буде 32 цм. Како се одговори на постављена питања и појашњења конкурсне документације, сматрају саставним деловима конкурсне документације Наручиоц мења Конкурсну документацију и наводи да му је потребан Велики RSF ђевђир запремине од 14-17л, пречника од 30-35цм.
Исту грешко Наручилац је учинио на страни број 23 у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 – РОСТФРАЈ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, такође је у опису артикла под редним бројем 25 тражио Велики RSF ђевђир 30л, уместо Велики RSF ђевђир запремине од 14-17л, пречника од 30-35цм.
Након уочене техничке грешке мења се опис за артикал по редним бројем 25 Велики RSF ђевђир 30л постаје Велики RSF ђевђир запремине од 14-17л, пречника од 30-35цм.
Стане 5-а и 23 сада постају 5-б и 23-а.
Након извршене измене Конкурсне документације врши се продужавање рока важења понуде до дана 24.05.2016. године, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, који гласи ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

ПРЕУЗМИТЕ – ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2016

За Комисију за јавне набавке
Милица Грачанин, члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *