Додатне информације и појашњења Конкурсне документације јавна набавка добара – Набавка намирница за исхрану деце за 2018. годину ЈН бр.9/2017.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ“
Број: 5094/1
Београд, 24.11.2017. год.

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 9/2017- добра- Набавка намирница за исхрану деце за 2018. годину, који смо писаним путем добили на мејл адресу, дана 22.11.2017. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама дајемо следећи:

О Д Г О В О Р

Питање бр. 1: Пошто се период важења уговора (дефинисан у самом уговору) не мора нужно поклапати са стварним периодом испорука, молим вас за прецизно дефинисање: Да ли у образац 10 (потврда наручиоца) уносимо период важења уговора дефинисан у уговору?

Одговор бр. 1: У обрасцу број 10 наводите период важења уговора дефинисан у самом уговору.

Питање бр. 2: Да ли у образац 9 (референц листа) уносимо датуме прве и последње испоруке по наведеном уговору?

Одговор бр. 2: У образац број 9 (референц листа) уносите датуме прве и последње испоруке по наведеном уговору.

Питање бр. 3: У случају неподударања датума у та два обрасца који се датум узима као важећи и ев.доказује (уколико ви као наручиоц то будете тражили)?

Одговор бр. 3: Датуми почетка примене и престанка важења уговора из обрасца бр. 10 се не морају нужно подударати са „периодом испоруке добара“ из обрасца бр. 9 конкурсне документације.
Дакле, у обрасцу бр. 9 у колони „период испоруке добара“ наводите од када је почела и када се завршила испорука предметних добара, док у обрасцу бр. 10 наводите од када је уговор почео да се примењује и када је престао да важи.
Другим речима, У обрасцима треба наводити истините податке по референтном уговору, без обзира да ли се исти, као изнад описано, подударају или не, јер наручилац је јасно навео да задржава право да применом члана 93. став 1. ЗЈН у фази стручне оцене понуда провери истинитост података наведених у понуди, па тако и података у поменутим обрасцима, те ће у том смислу примена начела законитости и предвидивости (члан 5. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 – у даљем тексту: ЗУП)), као и начела истине и слободне оцене доказа (члан 10. ЗУП), бити у потпуности обезбеђена.

За Комисију за јавне набавке Емилија Пелевић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *